Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland duizenden vliegtuigen neergestort. In de Nederlandse grond, zee- en rivierbodem bevinden zich nog veel restanten die nog niet zijn geborgen. Zo liggen er naar schatting nog 2000 vliegtuigwrakken. In veel gevallen is de exacte locatie van deze vliegtuigwrakken niet bekend. In ongeveer 400 van de zich in Nederland en zijn territoriale wateren bevindende wrakken zijn waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig.

Vliegtuigberging: een veilige bodem

In vliegtuigwrakken zijn vaak diverse wapens, bommen en explosieven aanwezig. Deze munitie is explosiegevaarlijk. Daarnaast zijn brandstof en andere vloeistoffen uit het neergestorte vliegtuig slecht voor het milieu. De stoffen zorgen namelijk ook nu nog voor bodem- en grondwatervervuiling. Leemans Speciaalwerken is gespecialiseerd in zowel de berging van vliegtuigwrakken als in het opsporen en veiligstellen van explosieven. Dit doen wij op een hoogwaardig en vooral veilig niveau, in samenwerking met Defensie. Leemans heeft de afgelopen jaren al meer dan vijfendertig vliegtuigwrakken geborgen. Recente projecten zijn de berging van de neergestorte Zwitserse straaljager F-5 in een meertje bij De Bodde in het Friese Bitgum. En de berging van de Britse bommenwerper, een Vickers Wellington, in het IJsselmeer.

Goede voorbereiding is het halve werk

Voorafgaande van de bergingswerkzaamheden is het van belang een (milieukundig) vooronderzoek uit te voeren, waaruit blijkt of er rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van eventuele “bodemschatten” en bodemsaneringen. Zo werd de Britse bommenwerper, een Vickers Wellington, in het IJsselmeer gevonden tijdens een vooronderzoek van de bodem. In het gebied waar de Vickers Wellington was gevonden gaat in de toekomst zand gewonnen worden.

Leemans Speciaalwerken is ervaren in archeologisch bureauonderzoek. Dit onderzoek voeren wij uit in combinatie met een OCE-gecertificeerd historisch vooronderzoek. Door het uitvoeren van een geotechnisch afbakeningsonderzoek zal vervolgens exact bekend worden waar en op welke diepte de vliegtuigdelen zich bevinden. Verkregen (onderzoeks)resultaten vormen de input voor het opstellen van een Plan van Eisen, als startpunt voor de uitvoering. Het opstellen van een archeologisch Plan van Eisen gebeurt conform de richtlijnen van de KNA.

Leemans Speciaalwerken heeft al meer dan vijfendertig vliegtuigwrakken geborgen. Door onze jarenlange ervaring weten wij locatiespecifieke factoren, zoals de bodemopbouw en diepte waarop vliegtuigresten verwacht worden, in te schatten. Deze factoren weten wij vervolgens feilloos in te calculeren in het Plan van Aanpak.

Bodemsanering: een schone bodem

Een schone bodem en schoon water vormen letterlijk de basis voor onze flora en fauna. Bouwen en herstel van gebieden moet in Nederland plaatsvinden op schone grond. Dit staat vastgesteld in voorschriften voor milieu en natuurbehoud. Door combinaties in uitvoer, van bijvoorbeeld archeologie, ecologie en milieu, blijft het project in kwestie overzichtelijk en beheersbaar voor de betrokken partijen. Onverwacht aangetroffen vervuilingen tijdens de uitvoering zetten wij direct om in aangepaste werkzaamheden.

Flexibel optreden bij explosievenopruiming

Vaak zijn grote gebieden, volgens historische onderzoeken, verdacht van explosieven. Door de ervaring en specialisatie in grondstromen en civieltechnische projecten, zoals spoor en rioleringswerkzaamheden, worden wij niet opgehouden door onvoorziene factoren die kunnen opduiken tijdens de uitvoer van een project zoals het aantreffen van explosieven. Tijdens het proces kan Leemans Speciaalwerken meerdere disciplines uitvoeren naar de wens van de opdrachtgever met eigen personeel en materieel. Wij denken oplossingsgericht mee en kunnen, met eigen materieel, flexibel optreden. Zowel op regiebasis als in de volledige uitvoering van een project.