Zoals de wetgever bepaalt met haar voorschriften voor milieu en natuurbehoud, moet bouwen en herstel van gebieden in Nederland plaatsvinden op schone grond. Een schone bodem en schoon water vormen letterlijk de basis voor onze flora en fauna. Jammer genoeg speelt vervuiling hierbij steeds vaker een grote rol. Voorkomen moet worden dat grond (verder) verontreinigd raakt. Een stuk grond vrij maken van bodemverontreiniging, bodemsanering, is dan ook van groot belang. Milieukundig bodemonderzoek en bodemsanering, met bijhorende (sloop)werkzaamheden, is dan ook een prominente tak van sport van Leemans Speciaalwerken.

Door de ervaring en specialisatie in grondstromen en civieltechnische projecten worden wij niet opgehouden door onvoorziene factoren die kunnen opduiken tijdens de uitvoer van een project zoals het aantreffen van bodemverontreiniging of explosieven. Leemans Speciaalwerken kan tijdens het project meerdere disciplines uitvoeren met eigen personeel en materieel.

Bodemverontreiniging

Naar aanleiding van een aantal gifschandalen eind jaren 70, begin jaren 80, is op 1 januari 1987 de Wet Bodem Bescherming (WBB) in werking getreden. Bescherming en sanering worden in deze wet beschreven, de wet heeft alleen betrekking op landbodems. Waterbodems vallen sinds 29 januari 2009 onder de Waterwet. Naast de Wet Bodem Bescherming (WBB) en/of de Waterwet moeten bodemprojecten ook aan het Besluit Bodem Kwalliteit (BBK) voldoen. Het Besluit van Bodem Kwaliteit streeft naar een balans tussen een gezonde bodemkwaliteit voor mens en milieu én ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. De bodemkwaliteit moet middels dit besluit beter aansluiten op het lokale bodemgebruik.

Milieukundige begeleiding en advies

Leemans Speciaalwerken werkt aan een veilige en schone bodem. Een schone bodem en schoon water is immers de basis voor onze flora en fauna. Samen met de opdrachtgever en een ecoloog stelt Leemans een ecologisch beheerplan op voor het gebied in kwestie. Leemans zet een speciaal team in voor onderhouds­werkzaamheden onder diverse omstandigheden binnen ecologische risicogebieden.

Op basis van de door Leemans Speciaalwerken geregisseerde combinaties in uitvoer, van bijvoorbeeld archeologie, ecologie en milieu, blijft het project in kwestie overzichtelijk en beheersbaar voor de betrokken partijen. Leemans Speciaalwerken wordt steeds vaker ingezet op projecten waar meerdere disciplines, binnen kwetsbare gebieden, van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan projecten binnen waterrijke locaties en Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden met als doel het beschermen van de biodiversiteit in de Europese Unie. Nederland telt circa 160 Natura 2000-gebieden. Het opstellen van beheerplannen voor deze ecologische risicogebieden beschrijven welke maatregelen er de komende jaren getroffen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen.

Bodemsanering

De bodem daadwerkelijk vrij maken van bodemverontreinigingen is van groot belang. Voor bodemsanering bestaan er diverse methoden en technieken. Zo kan bodemverontreiniging worden aangepakt door bodemsanering zonder grondverzet. De verontreiniging wordt dan ter plaatse verwijderd (In situ). De verontreiniging kan ook worden afgegraven, op de locatie worden gereinigd en vervolgens terug gestort (On site). Een andere techniek is het reinigen van de grond op een andere locatie alvorens deze wordt teruggestort op de locatie (Ex situ).

De plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem bepalen de methoden en technieken. Voordat er begonnen kan worden met de bodemsanering is een bodemonderzoek verplicht. De uitkomst van dit bodemonderzoek bepaald de techniek van de bodemsanering die zal worden uitgevoerd.

Leemans Speciaalwerken denkt mee

Onvoorziene factoren die tijdens een project tevoorschijn komen kunnen direct door Leemans Speciaalwerken worden aangepakt met eigen personeel en materialen. Door de ervaring en specialisatie in grondstromen en civieltechnische projecten zetten wij problemen “naar de wens van de opdrachtgever” om in handelingen. Tijdens het proces denken wij oplossingsgericht en flexibel mee.