De Nederlandse bodem telt een groot aantal niet geëxplodeerde explosieven. Deze niet geëxplodeerde explosieven zijn in de Nederlandse wateren en bodem achtergebleven door (voorbereiding op) oorlogshandelingen. Deze explosieven zijn tijdens grond en luchtaanvallen in de bodemoppervlakte terecht gekomen.
Veel neergestorte bommenwerpers en jachtvliegtuigen hebben explosief gevaarlijke munitie aanboord. Ook kunnen op plekken van bekende militaire installaties, vliegvelden en bunkercomplexen, (voormalige) militaire oefenterreinen en kazernecomplexen nog explosieven aanwezig zijn.

Al deze oorlogshandelingen hebben hun sporen in de bodem nagelaten. Ondanks dat direct na de oorlog al is begonnen met het opruimen van oorlogstuig zijn er nog vele explosieven in de Nederlandse grond aanwezig. Deze explosieve erfenis uit de Tweede Wereldoorlog vormt een bedreiging voor zowel mens, flora en fauna.

Explosievenonderzoek

Om veilig te kunnen werken wordt voorafgaand aan graafwerkzaamheden vaak onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van explosieven. Op grond van de Arbo-wet is een werkgever verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving en een risico-inventarisatie en evaluatie te laten uitvoeren. Vaak zijn grote gebieden, volgens historische onderzoeken, verdacht van explosieven. Tijdens het explosievenonderzoek en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden kan Leemans Speciaalwerken, naar de wens van de opdrachtgever, meerdere disciplines uitvoeren met eigen personeel en materieel. Wij denken oplossingsgericht en flexibel mee op regiebasis en in de volledige uitvoering van een project.

Melding maken van explosieven

Het komt regelmatig voor dat explosieven bij toeval worden aangetroffen bij graafwerkzaamheden of landbouwactiviteiten. In dat geval dient altijd de politie gewaarschuwd te worden. Het melden van explosieven is een wettelijke verplichting op grond van de Wet wapens en munitie. Wanneer er bij de graafwerkzaamheden archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen worden, moeten deze worden gemeld. Dit is een verplichting uit de Monumentenwet. Door de ervaring en specialisatie in grondstromen en civieltechnische projecten worden wij niet opgehouden door onvoorziene factoren die kunnen opduiken tijdens de uitvoer van een project.

Samenloop archeologisch onderzoek en explosievenonderzoek

Bij bodemwerkzaamheden is de kans op een samenloop tussen archeologie en explosievenopsporing zeer aanwezig. Het bergen van explosieve en archeologische bodemschatten vraagt om kennis en respect voor beide disciplines. Ondeskundige omgang met explosieven kan leiden tot persoonlijke ongelukken en ernstige schade. Ondeskundige omgang met archeologische vindplaatsen kan leiden tot onherstelbaar verlies van waardevol erfgoed. Bij Leemans Speciaalwerken creëren wij een veilige omgeving mét behoud van archeologische waarden.

Detectie methode

Afhankelijk van de omgeving en de diepteligging van de objecten worden bepaalde detectie methodes uitgevoerd. Bij waterwerkzaamheden kunnen onderwaterdetectie, dieptedetectie, ROV (Remotely Operated Vehicle) en/of duikers ingezet worden. Op land kunnen explosieven worden opgespoord door middel van handmatige- digitale- of diepte detectie van explosieven. Na het uitvoeren van een detectie wordt een lijst van verdachte objecten binnen het projectgebied opgesteld. Aan de hand van de lijst wordt bepaald of en welke objecten benadert moeten worden om vast te stellen of het explosieven betreft. Individuele objecten worden gedetecteerd, geïdentificeerd, verplaatst en worden opgeruimd. Explosieven worden uiteindelijk veiliggesteld en overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in Nederland. De EOD ruimt per jaar ruim 2.500 explosieven.

Explosievenopruiming

Een gedegen uitgevoerd historisch onderzoek zal mede bepalen of een gebied verdacht is op de aanwezigheid van explosieven. Leemans Speciaalwerken biedt twee cruciale zaken: deskundige ervaring én het materieel om explosieven zelfstandig of in samenwerking met één van de Explosieven Opruimingsdiensten op te sporen en veilig te stellen. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de nationale en internationale regels en normen. Bij Leemans Speciaalwerken is het personeel opgeleid en gecertificeerd voor het werk dat uitgevoerd moet worden. Werkzaamheden worden met uiterste zorgvuldigheid, precisie en zorg uitgevoerd.